STATUT OSP - osp - dąbrowa narodowa

Przejdź do treści

STATUT OSP

     
STATUT
OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
DĄBROWA  NARODOWA W JAWORZNIE
WRAZ  Z POPRAWKAMI  Z  DNIA
25.02.2012r.


STATUT    OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
DĄBROWA  NARODOWA  W  JAWORZNIE


Rozdział  I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§  1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę  Ochotnicza  Straż  Pożarna  Dąbrowa Narodowa  w Jaworznie zwanej  dalej  OSP.

§ 2

Stowarzyszenie  OSP  działa na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989 r.- Prawo  o  stowarzyszeniach  oraz  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej , a także niniejszego  statutu.

§ 3

Siedzibą  OSP  jest  budynek  OSP

§ 4

Terenem  działania  OSP  jest  miejscowość(zakład  pracy) będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż pożarna posiada osobowość prawną

§ 6

Ochotnicza  Straż  Pożarna  jest  członkiem  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej.

 
§ 7

Ochotnicza  Straż  Pożarna  może  posiadać  sztandar  oraz  używać  pieczęci, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 § 8

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej członków .Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 

Rozdział  II
       CELE  I  SPOSOBY  DZIAŁANIA

§ 9

Cele Ochotniczej Straży Pożarnej:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi.
4) Rozwijanie w śród członków OSP  oraz dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowo - rozrywkowej.
5) Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządów przedstawicielskich.
6) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
7) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
(MDP), realizację projektów i programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu.
8) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.
9) Promocja zdrowego stylu życia, organizacja przedsięwzięć uwzględniających szeroko pojętą ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia.
10) Organizacja imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa,  oraz innych form aktywnego wypoczynku.
11) Prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10

Zadania i cele wymienione w §9 OSP realizuje przez:
1) Organizowanie  zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2) Organizowanie wśród członków pododdziałów pożarniczych.
3) Przedstawianie władzom samorządowym i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4) Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5) Organizowanie kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
6) Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno – oświatowej.
7) Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży
8) Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
9) Organizowanie spotkań, zajęć, prelekcji, akcji profilaktycznych, projektów i programów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zapobieganie nie dostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez działanie profilaktyczne i integracyjne

      
ROZDZIAŁ III
            CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 § 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. Małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.Nr.20 poz.104/
 

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:
1) Członków czynnych
2) Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
3) Członków wspierających
4) Członków honorowych

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i  złożyła przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbać o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”

§ 15

1) Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba która ukończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych  i złożyła przyrzeczenie.
2) Członkowie MDP w wieku od 16 do 18 lat mogą być wybierani do władz OSP
3) MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach  i placówkach wychowawczych oraz w miejscu  zamieszkania.
4) Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP ,wspomagająca finansowo bądź  w innej formie jej działalności. Członek wspierający – osoba fizyczna , a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1) Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz.
2) Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni honorowi mają prawo:
1) Wybierać i być wybieranymi do władz OSP
2) Uczestniczyć w  walnym zebraniu z prawem głosu
3) Wystawiania postulatów i wniosków wobec władz OSP
4) Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
5) Używać mundurów i odznak

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:
1) Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP
2) Przestrzegać niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP
3) Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym
4) Dbać o mienie OSP
5) Regularnie opłacać składki członkowskie

§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia z OSP
2) Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3) Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowski za okres przekraczający 1 rok.
4) Likwidacji OSP
5) Śmierci członka
6) Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały  przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania.

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.
     
ROZDZIAŁ IV
               WŁADZE  STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

              Władzami OSP są:
1. Walne zebranie
2. Zarząd
3. Komisja rewizyjna


1.Walne  zebranie

§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP.
Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne zebranie wybiera spośród siebie 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej, oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:
1) Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji z ich działalności.
3) Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
4) Ustalenie składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
5) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
6) Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
7) Podjęcie uchwały o wystąpieniu      ze  Związku  OSP RP.
8) Podejmowanie uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
9) Podejmowanie  uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
10) Wybieranie i delegowanie członków OSP w skład władz  Związku OSP RP.

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze 1 na rok.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.         

§ 31


Nadzwyczajne  walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP .
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP
3. Na żądanie połowy liczby członków OSP
4. Na żądanie Związku OSP RP

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej polowy ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej polowy ogólnej liczby członków.
 

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd zobowiązany jest przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP oraz zmian w statucie.

  § 35

Wybory do władz OSP odbywają się w jawnym lub tajnym głosowaniu.                                                                                             

2.ZARZĄD

§ 36

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, vice-prezesa, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza, zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję vice-prezesa.
2. Zarząd może powołać do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu

§ 37

Do zadań zarządu należy:
1) Reprezentowanie interesów OSP.
2) Zwoływanie walnego zebrania.
3) Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
4) Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5) Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6) Udzielanie organowi nadzorującemu wyjaśnień oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7) Opracowanie projektu rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8) Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.           
9) Przyjmowanie i skreślanie  z listy członków OSP.
10) Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych.
12) Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13) Rozstrzyganie sporów miedzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb nie mniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej polowa ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 

§ 41

Umowy , akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP  prezes, vice – prezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do obowiązków naczelnika należy:
1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno – technicznych.
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP
3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7) Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
a) Pochwałę ustną.
b) Pochwałę w rozkazie naczelnika.
c) Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody
d) Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straże może stosować następujące środki dyscyplinarne:
a) Upomnienie ustne
b) Nagana w rozkazie naczelnika straży
c) Wystąpienie do zarządu OSP o wykluczenie członka z szeregów OSP.

3.KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
a) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
b) Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzanych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
c) Przedstawienia zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
d) Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.


  ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) Składek członkowskich
2) Dotacji , darowizn, spadków i zapisów
3) Dochodów z majątku i imprez
4) Ofiarności publicznej
5) Wpływów z działalności gospodarczej

§ 50

1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych, oraz na pokrycie niezbędnych kosztów, także wynikających z zasad współżycia społecznego i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
3. OSP w ramach działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników niezbędnych do jej wykonywania.

 
ROZDZIAŁ VI
       ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP, natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.Jaworzno dnia 25.02.2012 r
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
           Ochotniczej Straży Pożarnej  Dąbrowa Narodowa w Jaworznie
gm .Jaworzno z dn. 25.02.2012r
w sprawie przyjęcia zmian w statucie OSP Dąbrowa Narodowa
stosownie do ustawy z dn.07.kwietnia 1989r.”Prawo o stowarzyszeniach”


/Dz. U. Nr 20 poz.104/ i ustawy z dnia 24. Sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej/Dz. U. Nr 81 poz. 351/ po szczegółowym zapoznaniu się z treścią projektu zmian w statucie, wysłuchaniu opinii i głosów dyskusji Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworznie – Dąbrowa Narodowa
 

POSTANAWIA:

  § 1

Przyjąć do realizacji i stosowania przez członków OSP postanowień niniejszego Statutu

   § 2

Przyjęty statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały

   § 3

Za realizację niniejszej uchwały czyni się odpowiedzialnymi członków OSP, a za dopisane punkty zarząd OSP Dąbrowa Narodowa

   § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia


SEKRETARZ                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

Wróć do spisu treści